ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
*********************
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให ไว  ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป8นป9ที่ ๔๙ ในรัชกาลป<จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศว#า
โดยที่เป%นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว#าดวยการจัดระเบียบบริหารของตำบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต#อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว#า “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค5การบริหารส#วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวันนับแต#วันนับแต#วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป%นตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ธันวาคม พ.ศ.2๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในส#วนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับบทแห#งพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่น” หมายความว#า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการ
ส#วนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต#ไม#รวมถึงองค5การบริหารส#วนจังหวัด
“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผูเป%นหัวหนาประจำกิ่งอำเภอดวย
“ตำบล” หมายความว#า ตำบลตามกฎหมายว#าดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู# นอกเขต
หน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่น และในกรณีที่ตำบลใดมีพื้นที่อยู#ทั้งในและนอกเขตหน#วยการ
บริหารราชการส#วนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู#นอกเขตหน#วยการบริหาร
ราชการส#วนทองถิ่น
“คณะผูบริหาร” (ยกเลิก)
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีว#าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแต#งตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป%นการทั่วไปเมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 4 บทนิยาม”คณะผูบริหาร” ยกเลิกโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
2
หมวด ๑
สภาตำบล
------------
มาตรา 6 ในตำบลหนึ่งใหมีสภาตำบลหนึ่งมีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสภา
ตำบลมีฐานะเป%นนิติบุคคล
สวนที่ ๑
สมาชิกสภาตำบล
--------------
มาตรา ๗ สภาตำบลประกอบดวยสมาชิกโดยตำแหน#งไดแก# กำนัน ผูใหญ#บานของทุก
หมู#บานในตำบล และแพทย5ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแต#ละหมู#บานใน
ตำบลนั้นเป%นสมาชิกสภาตำบลหมู#บานละหนึ่งคน
มาตรา ๘ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไม#มี
ลักษณะตองหามเช#นเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว#าดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๙ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป%นสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไม#มีลักษณะตองหามดังต#อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายว#าดวยการทะเบียนราษฎรในหมู#บานของตำบลที่
สมัครรับเลือกตั้งเป%นเวลาติดต#อกันไม#นอยกว#าหนึ่งปOจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม#เป%นผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตำแหน#งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุที่มีส#วนไดเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับ
สภาตำบลหรือองค5กรปกครองส#วนทองถิ่นยังไม#ถึงหาปOนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม#มีลักษณะตองหามประการอื่นเช#นเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว#าดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๑๐ ใหนายอำเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ5และวิธีการที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยู#ในตำแหน#งคราวละสี่ปO
นับแต#วันเลือกตั้ง
ในกรณีที่สมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดำรงตำแหน#งครบวาระแลวแต#ยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหม# ใหสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน#งปฏิบัติหนาที่ไดต#อไป
มาตรา 8, มาตรา 9 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2546
3
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตำแหน#งตามวาระ สมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งพน
จาตำแหน#งดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต#อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต#อนายอำเภอ ในกรณีเช#นนี้ใหถือว#าพนจากตำแหน#งนับ
แต#วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตำบล
(๔) เป%นผูมีส#วนไดเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน#ง
หรือในกิจการที่กระทำใหแก#สภาตำบลนั้น
(๕) สภาตำบลมีมติใหพนจากตำแหน#งโดยเห็นว#ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียประโยชน5ของตำบล มติดังกล#าวตองมีคะแนนเสียงไม#นอยกว#าสองในสามของจำนวนสมาชิก
สภาตำบลทั้งหมดเท#าที่มีอยู#
(๖) นายอำเภอสั่งใหพนจากตำแหน#ง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏว#าเป%นผูขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอย#างใดอย#างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยู#ประจำในหมู#บานที่ไดรับเลือกตั้งเป%น
เวลาติดต#อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต#อกันสามครั้งโดยไม#มีเหตุผลอันสมควร
(๗) ผูว#าราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตำแหน#ง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏว#าบกพร#องในทาง
ความประพฤติ
วรรคสอง(ยกเลิก)
มาตรา ๑๓ เมื่อตำแหน#งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งว#างลงเพราะครบวาระการดำรง
ตำแหน#ง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแต#วันที่ครบวาระ
มาตรา ๑๔ เมื่อตำแหน#งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งว#างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตำแหน#งที่ว#างภายในหกสิบวันนับแต#วันที่ตำแหน#งนั้นว#างลง เวนแต#วาระ
การดำ รงตำแหน#งที่เหลืออยู#ไม#ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตำบลประกอบดวยสมาชิกเท#าที่มีอยู#
สมาชิกสภาตำบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยู#ในตำแหน#งไดเพียงเท#าวาระที่เหลืออยู#ของ
ผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู#บานตามกฎหมายว#าดวยลักษณะปกครองทองที่
ใหสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมู#บานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป%นสมาชิกสภาตำบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งอยู#ต#อไปจนกว#าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
มาตรา 12(4) แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และวรรคสอง
ยกเลิกโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 13 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
4
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส#วนของหมู#บานใดขึ้นเป%นหมู#บานใหม# ใหสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับ
เลือกตั้งของหมู#บานเดิมยังคงเป%นสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยู#ต#อไป โดยใหสมาชิกสภาตำบลที่มี
ภูมิลำเนาอยู#ในหมู#บานใด ใหเป%นสมาชิกสภาตำบลของหมู#บานนั้นจนกว#าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๒ และใหนายอำเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหครบตามจำนวนที่
กฎหมายกำหนดทั้งหมู#บานเดิมและหมู#บานที่จัดตั้งขึ้นใหม#เพื่อเป%นสมาชิกสภาตำบลที่หมู#บานนั้นตั้งอยู#
ในเขตภายในสี่สิบหาวันนับแต#วันที่ประกาศตั้งหมู#บานใหม# เวนแต#วาระการดำรงตำแหน#งเหลืออยู#ไม#ถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
วรรคสาม(ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ สภาตำบลมีกำนันเป%นประธานสภาตำบล และมีรองประธานสภาตำบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอำเภอแต#งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล
รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน#งคราวละสี่
รองประธานสภาตำบลพนจากตำแหน#งก#อนครบวาระการดำรงตำแหน#งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต#อนายอำเภอ ในกรณีเช#นนี้ใหถือว#าพนจากตำแหน#งนับ
แต#วันลาออก
(๒) พนจากตำแหน#งสมาชิกสภาตำบลตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตำบลเป%นผูเรียกประชุมสภาตำบล และมีหนาที่ดำเนินการประชุม
ใหเป%นไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
รองประธานสภาตำบลมีหนาที่กระทำกิจการแทนประธานสภาตำบลเมื่อประธานสภาตำบล
ไม#อยู#ในที่ประชุมหรือไม#อาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตำบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตำบลและรองประธานสภาตำบลไม#อยู#ในที่ประชุมใหสมาชิกสภาตำบล
ที่มาประชุมเลือกกันเองเป%นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ใหมีการประชุมสภาตำบลไม#นอยกว#าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมตองมีสมาชิก
สภาตำบลมาประชุมไม#นอยกว#ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท#าที่มีอยู#จึงจะเป%นองค5
ประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแต#ที่มีบัญญัติไวเป%นอย#างอื่นใน
พระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเท#ากัน ให
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป%นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตำบลมีเลขานุการสภาตำบลคนหนึ่งซึ่งแต#งตั้งจากขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ในตำบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม#มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
มาตรา 15 วรรคสาม ยกเลิกโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
5
ใหนายอำเภอเป%นผูแต#งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบลตามมติของสภาตำบล
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตำบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอื่นใดตามที่สภาตำบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตำบลและเลขานุการ
สภาตำบลเป%นเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สวนที่ ๒
อำนาจหน าที่ของสภาตำบล
-----------------------
มาตรา ๒๒ สภาตำบลมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส#วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบลปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว#าดวยลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย
กำหนด
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับแห#งกฎหมาย สภาตำบลอาจดำเนินกิจการภายในตำบล ดังต#อไปนี้
(๑) จัดใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) บำรุงและส#งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส#งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
มาตรา ๒๔ กำนัน ผูใหญ#บาน และแพทย5ประจำตำบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ตองไม#เป%นผูมีส#วนไดเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน#งหรือใน
กิจการที่กระทำใหแก#สภาตำบลนั้น
ในกรณีที่กำนัน ผูใหญ#บาน หรือแพทย5ประจำตำบลกระทำการฝZาฝ[นตามที่บัญญัติในวรรค
หนึ่ง ใหผูว#าราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกล#าวออกจากตำแหน#งกำนันผูใหญ#บานหรือแพทย5ประจำ
ตำบล แลวแต#กรณี โดยใหถือว#าเป%นการใหออกจากตำแหน#งเพราะบกพร#องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม#เหมาะสมกับตำแหน#งตามกฎหมายว#าดวยลักษณะปกครองทองที่
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหนาที่ของกำนันและผูใหญ#บานตามกฎหมายว#าดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ในส#วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กำหนดไวแลวในแผนพัฒนาตำบล ใหกำนันและผูใหญ#บาน
ดำเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตำบล
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
6
มาตรา ๒๖ ในการจัดทำโครงการหรือแผนงานของส#วนราชการหรือหน#วยงานใด ในพื้นที่
ตำบลใด ใหส#วนราชการหรือหน#วยงานนั้นคำนึงถึงแผนพัฒนาตำบลนั้นดวย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตำบล ใหประธานสภาตำบลเป%นผูรับผิดชอบดำเนิน
กิจการตามมติของสภาตำบล แต#สภาตำบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตำบลผูอื่นดำเนินกิจการแทน
เฉพาะกรณีได
ในการทำนิติกรรมของสภาตำบล ใหประธานสภาตำบล เลขานุการสภาตำบลและสมาชิก
สภาตำบลอีกหนึ่งคนร#วมกันมีอำนาจกระทำการแทนสภาตำบล ทั้งนี้ ใหเป%นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูว#าราชการจังหวัด สภาตำบลอาจทำกิจการนอก
เขตสภาตำบล หรือร#วมกับสภาตำบล องค5การบริหารส#วนตำบล องค5การบริหารส#วนจังหวัด หรือหน#วย
การบริหารราชการส#วนทองถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร#วมกันไดเมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตำบล องค5การ
บริหารส#วนตำบล องค5การบริหารส#วนจังหวัด หรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นที่เกี่ยวของและ
กิจการนั้นเป%นกิจการที่จำเป%นตองทำและเป%นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู#ในอำนาจหนาที่ของตน
สวนที่ ๓
รายได และรายจายของสภาตำบล
มาตรา ๒๙ สภาตำบลมีรายไดซึ่งองค5การบริหารส#วนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑ5ที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังต#อไปนี้
(๑) ภาษีบำรุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆ#าสัตว5และผลประโยชน5อื่น
อันเกิดจากการฆ#าสัตว5ที่จัดเก็บไดในตำบลนั้น
(๒) ค#าธรรมเนียม ค#าใบอนุญาต และค#าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไวที่จัดเก็บไดใน
ตำบลนั้น
(๓) ค#าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว#าดวยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตาม
ขอบัญญัติจังหวัดในเขตตำบลนั้น
(๔) ภาษีมูลค#าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค5การบริการส#วนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค5การบริหารส#วนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๖) ภาษีและค#าธรรมเนียมรถยนต5และลอเลื่อน ที่องค5การบริหารส#วนจังหวัดไดรับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปOงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแก#สภาตำบลเป%นเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตำบลอาจมีรายได ดังต#อไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพย5สินของสภาตำบล
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตำบล
(๓) เงินและทรัพย5สินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหน#วยงานของรัฐจัดสรรให
(๕) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดใหเป%นของสภาตำบล
7
มาตรา ๓๒ รายไดของสภาตำบล ใหไดรับยกเวนไม#ตองเสียภาษี โดยตราเป%นพระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม#ตองนำส#งคลังเป%นรายไดแผ#นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตำบลอาจมีรายจ#าย ดังต#อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค#าจาง
(๓) เงินค#าตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค#าใชสอย
(๕) ค#าวัสดุ
(๖) ค#าครุภัณฑ5
(๗) ค#าที่ดิน สิ่งก#อสราง และทรัพย5สินอื่น ๆ
(๘) ค#าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน#วยงานอื่น
(๑๐) รายจ#ายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว
มาตรา ๓๔ เงินค#าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบลสมาชิกสภาตำบล
และเลขานุการสภาตำบล ใหเป%นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ#ายประจำปOและงบประมาณรายจ#ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให
จัดทำเป%นขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ถาในระหว#างปOงบประมาณใด รายจ#ายซึ่งกำหนดไวในงบประมาณไม#พอใชจ#ายประจำปOนั้น
หรือมีความจำเป%นตองตั้งรายจ#ายขึ้นใหม#ระหว#างปOงบประมาณใหจัดทำขอบังคับงบประมาณรายจ#าย
เพิ่มเติม
เมื่อสภาตำบลจัดทำร#างขอบังคับงบประมาณรายจ#ายประจำปOหรือร#างขอบังคับงบประมาณ
รายจ#ายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอำเภอเพื่ออนุมัติ
ถาขอบังคับงบประมาณรายจ#ายประจำปOออกไม#ทันปOใหม# ใหใชขอบังคับงบประมาณ
รายจ#ายประจำปOก#อนนั้นไปพลางก#อน
มาตรา ๓๖ ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว#าดวยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพย5สิน การจัดหาผลประโยชน5จากทรัพย5สิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น ๆ ของสภาตำบลใหสภา
ตำบลตองปฏิบัติดวยก็ได
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคำนึงถึงลักษณะของพื้นที่จำนวนประ
ชาร รายได ความคล#องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบลดวย
มาตรา ๓๗ ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่น
ๆ ของสภาตำบล
8
สวนที่ ๔
การกำกับดูแลสภาตำบล
-------------------------
มาตรา ๓๘ นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสภาตำบลใหเป%นไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว#าการดำเนินการของสภาตำบลเป%นไปโดยไม#ชอบดวยกฎหมายก#อหรืออาจ
ก#อใหเกิดความเสียหายแก#ทางราชการ หรือไม#เป%นไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ นายอำเภอมี
อำนาจยับยั้งการดำเนินการดังกล#าวไวเป%นการชั่วคราวไดและรายงานไปยังผูว#าราชการจังหวัดเพื่อ
วินิจฉัย
ในกรณีที่ผูว#าราชการจังหวัดเห็นว#าการดำเนินการของสภาตำบลไม#ชอบดวยกฎหมาย ก#อ
หรืออาจก#อใหเกิดความเสียหายแก#ทางราชการ หรือไม#เป%นไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูว#า
ราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการใหสภาตำบลระงับการดำเนินการดังกล#าว
ในกรณีที่ผูว#าราชการจังหวัดเห็นว#าการดำเนินการของสภาตำบลเป%นไปโดยชอบแลว ให
ผูว#าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอ แต#ถานายอำเภอไม#รายงานผูว#าราชการจังหวัด
ภายในสิบหาวันนับแต#วันที่ยับยั้ง หรือผูว#าราชการจังหวัดไม#วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต#วันที่ไดรับ
เรื่อง ใหการยับยั้งของนายอำเภอและอำนาจสั่งการของผูว#าราชการจังหวัดเป%นอันสิ้นสุดลงตั้งแต#วันที่
ครบกำหนดเวลาดังกล#าว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏว#าสภาตำบลกระทำการฝZาฝ[นต#อความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม#ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม#ชอบดวยอำนาจหนาที่ผูว#าราชการจังหวัดอาจ
สั่งยุบสภาตำบลไดตามคำเสนอแนะของนายอำเภอ และเมื่อผูว#าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตำบลแลวให
สภาตำบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน#งทั้งหมดจนกว#าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม#
ในกรณีที่การยุบสภาตำบลตามวรรคหนึ่งเป%นผลจากการกระทำของกำนันผูใหญ#บาน หรือ
แพทย5ประจำตำบล ซึ่งเป%นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน#ง หรือบุคคลดังกล#าวไดร#วมกระทำการดวย ให
ผูว#าราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกล#าวออกจากตำแหน#งกำนัน ผูใหญ#บานหรือแพทย5ประจำตำบล
แลวแต#กรณี โดยใหถือว#าเป%นการใหออกจากตำแหน#งเพราะบกพร#องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม#เหมาะสมกับตำแหน#งตามกฎหมายว#าดวยลักษณะปกครองทองที่ และถาสมาชิกสภา
ตำบลโดยตำแหน#งเหลืออยู#ไม#ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน#งทั้งหมด ใหผูว#าราชการจังหวัด
แต#งตั้งบุคคลตามจำนวนที่เห็นสมควรเขาร#วมปฏิบัติหนาที่กับสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน#งที่เหลืออยู#
จนกว#าจะมีการเลือกตั้งกำนัน ผูใหญ#บาน หรือแพทย5ประจำตำบลและสมาชิกสภาตำบลซึ่งไดรับเลือกตั้ง
ใหม#
9
หมวด ๒
องคการบริหารสวนตำบล
-------------------
มาตรา ๔๐ สภาตำบลที่มีรายไดโดยไม#รวมเงินอุดหนุนในปOงบประมาณที่ล#วงมาติดต#อกัน
สามปOเฉลี่ยไม#ต่ำกว#าปOละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑ5รายไดเฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป%น
องค5การบริหารส#วนตำบลได โดยทำเป%นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององค5การบริหารส#วนตำบลไวดวย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ5รายไดเฉลี่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ่งใหทำเป%นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตำบลที่ไดจัดตั้งเป%นองค5การบริหารส#วนตำบลตามมาตรา ๔๐ใหพนจาก
สภาพแห#งสภาตำบลนับแต#วันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเป%นองค5การบริหารส#วนตำบลเป%นตนไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย5สิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตำบลตาม
วรรคหนึ่ง ใหโอนไปเป%นขององค5การบริหารส#วนตำบล
มาตรา ๔๑ ทวิ สภาตำบลหรือองค5การบริหารส#วนตำบลอาจรวมกับองค5การบริหารส#วน
ตำบลที่มีเขตติดต#อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณ5ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยให
นำมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ตรี สภาตำบลหรือองค5การบริหารส#วนตำบลอาจรวมกับหน#วยการบริหาร
ราชการส#วนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดต#อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณ5ของประชาชนในเขต
ตำบลนั้น โดยทำเป%นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกำหนดเขตใหม#ของหน#วยการบริหาร
ราชการส#วนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย
ใหนำมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวมตามวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา ใหกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและ
องค5การบริหารส#วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม#ถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขากับองค5การบริหาร
ส#วนตำบลอื่นหรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นที่มีเขตติดต#อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายใน
เกาสิบวันนับแต#วันที่มีเหตุดังกล#าว
การรวมกับองค5การบริหารส#วนตำบลหรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นใดตามวรรค
หนึ่ง ใหเป%นไปตามเจตนารมณ5ของประชาชนในเขตตำบลนั้น
การสำรวจเจตนารมณ5ของประชาชนตามวรรคสอง ใหเป%นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด
องค5การบริหารส#วนตำบลใดมีจำนวนประชากรไม#ถึงสองพันคนแต#มีสภาพพื้นที่เป%นเกาะ
หรือโดยสภาพทางภูมิศาสตร5ไม#สามารถติดต#อกับองค5การบริหารส#วนตำบลหรือหน#วยการบริหารราชการ
ส#วนทองถิ่นที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม#ดำเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค5การ
บริหารส#วนตำบลนั้นก็ได
มาตรา 41 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 41 ตรี วรรคหนึ่งและ มาตรา 41 จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วน
ตำบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
10
ใหนำมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตำบลหรือองค5การบริหารส#วนตำบลอาจแยกพื้นที่บางส#วนไปรวม
กับองค5การบริหารส#วนตำบลหรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส#วนของสภา
ตำบลหรือองค5การบริหารส#วนตำบลหรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นอื่นมารวมดวยได โดยทำ
เป%นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกำหนดเขตใหม#ของหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นไว
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย
การสำรวจเจตนารมณ5เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตำบลหรือ
องค5การบริหารส#วนตำบลหรือหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเป%นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด
การโอนงบประมาณ ทรัพย5สิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาที่ของสภาตำบล หรือพนักงาน
ส#วนตำบลและลูกจางขององค5การบริหารส#วนตำบล ใหสภาตำบลหรือหน#วยการบริหารราชกาส#วน
ทองถิ่นผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม#ไดใหเป%นไปตามที่ผูว#าราชการจังหวัดประกาศ
กำหนด
มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีที่มีการดำเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรีมาตรา ๔๑
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป%นเหตุใหตองเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาของหน#วยการบริหารราชการ
ส#วนทองถิ่น ใหดำเนินการเลือกตั้งเพื่อใหมีสมาชิกครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด และใหผูไดรับเลือก
ตั้งอยู#ในตำแหน#งเท#ากับวาระที่เหลืออยู#ของสมาชิกอื่นในหน#วยการบริหารราชการส#วนทองถิ่นนั้น เวนแต#
วาระการดำรงตำแหน#งที่เหลืออยู#ไม#ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสมาชิกของหน#วยการบริหารราชการส#วน
ทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกเท#าที่มีอยู#
มาตรา ๔๒ ภายใตบังคับแห#งกฎหมายว#าดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค5การบริหารส#วน
ตำบลขึ้นเป%นเทศบาลไดโดยทำเป%นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค5การบริหารส#วนตำบลที่ไดจัดตั้งเป%นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแห#ง
องค5การบริหารส#วนตำบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วนตำบลสิ้นสุดลง และ
นายกองค5การบริหารส#วนตำบลพนจากตำ แหน#งนับแต#วันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น
เป%นเทศบาลเป%นตนไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย5สิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานส#วนตำบลและลูกจางของ
องค5การบริหารส#วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเป%นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาขอบัญญัติองค5การบริหารส#วนตำบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยู#ก#อนแลวใหยังคงใช
บังคับไดต#อไปเป%นการชั่วคราว จนกว#าจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม#
มาตรา ๔๓ องค5การบริหารส#วนตำบลมีฐานะเป%นนิติบุคคลและเป%นราชการบริหารส#วน
ทองถิ่น
มาตรา ๔๔ องค5การบริหารส#วนตำบลประกอบดวยสภาองค5การบริหารส#วนตำบลและ
นายกองค5การบริหารส#วนตำบล
มาตรา 41 เบญจ มาตรา 41 ฉ มาตรา 42 และมาตรา 44 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การ
บริหารส#วนตำบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
11
ส#วนที่ ๑
สภาองค5การบริหารส#วนตำบล
มาตรา ๔๕ สภาองค5การบริหารส#วนตำบลประกอบดวยสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วน
ตำบลจำนวนหมู#บานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแต#ละหมู#บานในเขตองค5การ
บริหารส#วนตำบลนั้น
ในกรณีที่เขตองค5การบริหารส#วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู#บานใหสภาองค5การบริหารส#วน
ตำบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีที่เขตองค5การ
บริหารส#วนตำบลใดมีเพียงสองหมู#บานใหสภาองค5การบริหารส#วนตำบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภา
องค5การบริหารส#วนตำบลจำนวนหมู#บานละสามคน
หลักเกณฑ5และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเป%นไปตามกฎหมายว#าดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
อายุของสภาองค5การบริหารส#วนตำบลมีกำหนดคราวละสี่ปOนับแต#วันเลือกตั้ง
มาตรา 46 สภาองค5การบริหารส#วนตำบล มีอำนาจหนาที่ดังต#อไปนี้
( 1 ) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองค5การบริหารส#วนตำบล เพื่อเป%นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค5การบริหารส#วนตำบล
( 2 ) พิจารณาและใหความเห็นชอบร#างขอบัญญัติองค5การบริหารส#วนตำบล ร#างขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ#ายประจำปO และร#างขอบัญญัติงบประมาณรายจ#ายเพิ่มเติม
( 3 ) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค5การบริหารส#วนตำบล ใหเป%นไปตามกฏหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค5การบริหารส#วนตำบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วนตำบลตองมีคุณสมบัติและไม#มี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายว#าดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค5การบริหารส#วนตำบลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ทวิ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป%นสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วนตำบลตองมี
คุณสมบัติและไม#มีลักษณะตองหามดังต#อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายว#าดวยการทะเบียนราษฎรในหมู#บานของตำบลที่
สมัครรับเลือกตั้งเป%นเวลาติดต#อกันไม#นอยกว#าหนึ่งปOจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม#เป%นผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตำแหน#งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุที่มีส#วนไดเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับ
สภาตำบลหรือองค5กรปกครองส#วนทองถิ่น ยังไม#ถึงหาปOนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม#มีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายว#าดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา 45 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 46 และมาตรา 47 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตำบลและองค5การบริหารส#วนตำบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
12
มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค5การบริหารส#วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค5การบริหารส#วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค5การ
บริหารส#วนตำบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต#อนายอำเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค5การบริหารส#วนตำบลสามครั้งติดต#อกันโดยไม#มีเหตุอันสมควร
(๕) มิไดอยู#ประจำในหมู#บานที่ไดรับเลือกตั้งเป%นระยะเวลาติดต#อกันเกินหกเดือน
(๖) เป%นผูมีส#วนไดเสียไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องค5การบริหารส#วนตำบล
นั้นเป%นคู#สัญญาหรือในกิจการที่กระทำใหแก#องค5การบริหารส#วนตำบลนั้นหรือที่องค5การบริหารส#วน
ตำบลนั้นจะกระทำ
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค5การบริหารส#วนตำบลมีมติใหพนจากตำแหน#ง โดยเห็นว#ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก#อความไม#สงบเรียบรอยแก#องค5การบริหารส#วนตำบลหรือกระทำ
การอันเสื่อมเสียประโย?