ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน

      ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน         

             ประวัติความเป็นมา

            ตำบลนาอุดม จัดตั้งเมื่อปี 2508 ราษฎรส่วนใหญ่อพยบมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร อำเภอเลิงนกทา และบางส่วนมาจกอำเภอนิคมคำสร้อย โดยยึดพื้นที่ดงบังอี่ แปลงที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใหญ่เป็นแหล่งที่ทำกิน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน บางหมู่บ้านเป็นชาวภูไท และชาวย้อ

           ที่ตั้ง

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

           เนื้อที่

          ตำบลนาอุดมมี่เนื้อที่ทั้งหมด 55,212 ไร่ หรือประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้ง หมด 8,388 คน แบ่งเป็น เพศชาย 4,193 คน เพศหญิง  4,195 คน

          ภูมิประเทศ

          ตำบลนาอุดมตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อม ด้านทิศเหนือ ทางทิศใต้ และทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ จดพื้นที่ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

                   ทิศใต้     จดพื้นที่ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

                   ทิศตะวันตก จดพื้นที่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

                   ทิศตะวันออก จดพื้นที่ ตำบลป่าไร้ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร